صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > راهنمای بازرگانی کشورها 

 

        
  

 

 

معاونت توسعه بازارهای صادراتی 

 راهنمای بازرگانی کشورها  

حوزه آسیا و اقیانوسیه
حوزه اروپا و امریکا
حوزه عربی و آفریقا
تفاهم نامه های بازرگانی
ترجیحات تعرفه ای
   
     

      مشخصات تماس دفاتر معاونت توسعه بازارهای صادراتی:  

 دفتر آسيا و اقيانوسيه           تلفن: 22664037-22664020            نمابر: 22664021-22664055

 دفتر اروپا و آمريکا                 تلفن: 9-22664006                        نمابر: 22664019

 دفتر عربي و آفريقایی            تلفن: 22664010                           نمابر: 22662566