صفحه اصلی > قوانین و مقررات > سامانه کمیته ماده یک > صورتجلسات کمیته ماده یک 

 

صورتجلسات کمیته ماده یک

صورتجلسه مورخ 24/6/1395کمیته ماده یک (جلسه شماره 12 )

صورتجلسات مورخ 17/5/1395کمیته ماده یک (جلسه 8)

صورتجلسه مورخ27/4/1395کمیته ماده یک (جلسه 7)

صورتجلسه مورخ6/4/1395کمیته ماده یک (جلسه6)

صورتجلسه مورخ30/3/1395کمیته ماده یک (جلسه5)

صورتجلسه مورخ9/3/1395کمیته ماده یک (جلسه4)

صورتجلسه مورخ26/2/1395کمیته ماده یک (جلسه 3)

صورتجلسه مورخ12/2/1395کمیته ماده یک (جلسه2)

صورتجلسه مورخ5/2/1395کمیته ماده یک (جلسه 1)

صورتجلسه مورخ2/12/94 کمیته ماده  یک (جلسه 23)

صورتجلسه مورخ25/11/94 کمیته ماده یک (جلسه 22)

صورتجلسه مورخ11/11/1394 کمیته ماده یک (جلسه 22)

صورتجلسه مورخ 29/9/1394 کمیته ماده یک (جلسه 18)

صورتجلسه مورخ 15/9/1394 کمیته ماده یک (جلسه 17)

صورتجلسه مورخ 1/9/1394 کمیته ماده یک (جلسه 16  

صورتجلسه مورخ 17/8/1394 کمیته ماده یک (جلسه 15)

صورتجلسه مورخ 17/8/1394 کمیته ماده یک (جلسه 14)

صورتجلسه مورخ 19/7/1394 کمیته ماده یک (جلسه13)

لیست موافقت کلی واردات کالای مستعمل

صورتجلسه مورخ 05/07/1394کمیته ماده یک (جلسه شماره12)

صورتجلسه مورخ9/6/1394کمیته ماده یک (جلسه شماره 11)

صورتجلسه مورخ 1/6/1394کمیته ماده یک (جلسه ماره 10)

صورتجلسه مورخ 25/5/1394کمیته ماده یک (جلسه شماره 9)

صورتجلسه مورخ 11/5/1394کمیته ماده یک (جلسه شماره 8)

صورتجلسه مورخ 4/5/1394کمیته ماده یک (جلسه شماره 7)