صفحه اصلی > دبيرخانه شورايعالي توسعه صادرات غير نفتي > شوراي عالي توسعه صادرات غیرنفتی کشور 
 

مشخصات تماس: دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی - دبیرخانه شورا

تلفن: 22664065  نمابر:22662553