صفحه اصلی > فرم نظر سنجي از دفاتر سازمان 


 فرم نظرسنجی دفاتر سازمان

کلیه مطالب محفوظ است

در صورت تمایل این فرم را تکمیل نمایید

1- کار شما مربوط به کدام حوزه سازمان است

2- آیا از سرعت انجام کار در این حوزه رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم3- آیا از برخورد همکاران این حوزه در انجام وظایفشان رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم


4- به نظر شما امکان انجام کار در وقت کوتاه تر و با روشهای آسان تر وجود دارد ؟

بلی خیر


5- در صورت تمایل چنانچه از عملکرد فرد خاصی رضایت ندارید نام وی را ذکر کنید


6- نظرات تکمیلی خود را بیان فرمایید .